poniedziałek, 22 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Europosłowie wezwali do zapewnienia w UE odpowiedniego minimalnego wynagrodzenia

Zapewnienie minimalnego wynagrodzenia, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym – znalazło się wśród postulatów Parlamentu Europejskiego.

Zasada, że ​​„praca jest najlepszym lekarstwem na ubóstwo” nie ma zastosowania do sektorów o niskich zarobkach ani do osób pracujących w niepewnych i nietypowych warunkach pracy. Dlatego europosłowie wezwali Komisję Europejską i państwa członkowskie do włączenia zapobiegania ubóstwu pracujących do ich ogólnego celu, jakim jest wyeliminowanie ubóstwa w UE.

Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął wniosek KE dotyczący unijnej dyrektywy w sprawie odpowiedniej płacy minimalnej, określając ją jako ważny krok w kierunku zapewnienia wszystkim możliwości utrzymania się z pracy i uczestnictwa w życiu społecznym. Zaznaczył, że dyrektywa powinna zapewnić, aby ustawowe płace minimalne, w stosownych przypadkach, były zawsze ustalane powyżej progu ubóstwa. Zwrócił uwagę, że pracodawcy nie powinni odliczać od płacy minimalnej kosztów takich jak zakwaterowanie, niezbędna odzież czy narzędzia.

Eurodeputowani podkreślili, że ramy prawne dotyczące minimalnych warunków pracy muszą być egzekwowane w odniesieniu do wszystkich pracowników jako kolejny ważny element walki z ubóstwem pracujących. Obejmuje to nietypowych pracowników w gospodarce cyfrowej, którzy często pracują w niepewnych warunkach. Zdaniem europosłów, pracownicy ci muszą być również objęci obowiązującym prawem pracy i przepisami dotyczącymi zabezpieczenia społecznego, muszą mieć także możliwość uczestniczenia w rokowaniach zbiorowych.

Biorąc pod uwagę, że kobiety są bardziej narażone na ubóstwo i wykluczenie społeczne niż mężczyźni, w ocenie posłów, kluczowe jest zajęcie się problemem zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć i zagwarantowanie dostępu do przystępnej cenowo i dobrej jakości opieki nad dziećmi.

Tekst sprawozdania PE został przyjęty 365 głosami za, przy 118 głosach przeciw i 208 wstrzymujących się.

Zgodnie z definicją Eurostatu osoby są zagrożone ubóstwem pracujących, jeżeli pracują przez ponad pół roku, a ich roczny dochód do dyspozycji jest niższy niż 60 proc. średniego dochodu krajowego gospodarstwa domowego po transferach socjalnych.

Dane Eurostatu pokazują, że 9,4 proc. europejskich pracowników było zagrożonych ubóstwem w 2018 r. Niskie płace nie rosły w takim samym tempie jak inne rodzaje wynagrodzeń w wielu państwach członkowskich, pogłębiając nierówności dochodowe i ubóstwo pracujących oraz ograniczając możliwości osób o niskich dochodach.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News