poniedziałek, 15 kwietniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

PARP i BGK edukują przedsiębiorców na temat dostępnego finansowania

BGK to instytucja wspierająca zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Wszystkie działania banku służą temu celowi. Programy, dzięki którym BGK finansuje przedsiębiorców i podmioty ekonomii społecznej są bardzo ściśle związane z misją banku.

Przedstawiciele BGK, na spotkaniu poświęconym tematyce preferencyjnego finansowania sektora MŚP, opowiedzieli o programach, które umożliwiają firmom dostęp do finansowania i ułatwiają obsługę bieżących zobowiązań. Omówili ofertę pożyczek płynnościowych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz pożyczek unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Opowiedzieli o rządowym programie „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, a także finansowaniu podmiotów ekonomii społecznej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz ze środków krajowych.

O ciekawych programach wsparcia dla przedsiębiorców opowiedział Przemysław Derwich, dyrektor Biura Projektów i Produktów Kapitałowych w BGK. Podał przykład pożyczki na finansowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz finansowania poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

„To może być zarówno termomodernizacja siedziby firmy, jak i wymiana linii produkcyjnej, aby była bardziej efektywna energetycznie, co zmniejszy koszty przedsiębiorstwa. Kolejnym produktem jest pożyczka na rewitalizację, którą oferujemy w województwie małopolskim” – zaznaczył Derwich.

Dyrektor Biura Projektów i Produktów Kapitałowych w BGK nawiązał też do oferty finansowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych dostępnej w województwie pomorskim. Dodał, że ze względu na większe ryzyko takich projektów, konieczne jest zapewnienie im wsparcia pieniędzmi publicznymi.

Wsparcie w postaci większości instrumentów finansowych dla przedsiębiorców będzie oferowane do końca 2023 roku, o czym poinformował Maciej Henkiel, dyrektor Biura Funduszy Europejskich w BGK. Wyjątkiem są pożyczki płynnościowe z POIR, gdzie czas obowiązywania preferencyjnej formy wyznacza Komisja Europejska.

„Aktualnie obowiązują do końca tego roku, ale wiemy już, że Komisja Europejska pracuje nad wydłużeniem tego okresu o kolejne 6 do 12 miesięcy. Możemy zatem mówić o końcu czerwca lub grudnia 2022 roku dla pożyczek płynnościowych z POIR” – podsumował Henkiel.

Przemysław Derwich poruszył temat wsparcia dla osób, które dopiero planują założenie działalności gospodarczej. Wspomniał o pożyczkach na otwarcie firmy dla bezrobotnych, które mogą pokryć pierwsze wydatki związane przykładowo z zakupem niezbędnego wyposażenia, linii produkcyjnej czy zatowarowania.

Maciej Henkiel dodał, że w odróżnieniu od pożyczek pozyskiwanych w bankach komercyjnych, w przypadku pożyczki ze środków unijnych przedsiębiorca musi się z niej rozliczyć. Zazwyczaj należy to zrobić w ciągu 180 dni, z możliwością przedłużenia. Przy bardziej skomplikowanych pożyczkach inwestycyjnych przedsiębiorca ma więcej czasu.

Efekty wsparcia covidowego pożyczek RPO, oferowanych w kilku województwach tuż po wybuchu pandemii koronawirusa, omówił Przemysław Derwich. Te instrumenty pozwalały finansować bieżącą działalność firm, stanowiąc środki obrotowe (wynagrodzenia pracowników, bieżące zobowiązania).

„W wielu przypadkach pożyczki płynnościowe pozwoliły przetrwać firmom, których działalność była ograniczona lub zawieszona na wiele miesięcy. Za sukces należy uznać, że taka firma do dzisiaj funkcjonuje. To największa korzyść i jednocześnie najważniejszy skutek działania tych pożyczek” – zaznaczył Derwich.

Aleksandra Kwiatkowska, dyrektor Biura Rozwoju Instrumentów Finansowych w BGK opowiedziała o założeniach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w Starcie”. Kwalifikują się do niego osoby o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowane w urzędzie pracy, studenci ostatniego roku studiów i poszukujący pracy absolwenci, a także poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

Program o łącznym budżecie ponad 400 mln zł jest dostępny bezterminowo na terenie całego kraju przez pośredników finansowych, którzy dodatkowo świadczą usługi doradztwa i prowadzą szkolenia. Kwiatkowska wspomniała też o programie pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej i dużym zainteresowaniu ze strony tych podmiotów.

„Oferujemy niskie oprocentowanie, długi okres spłaty, możliwość skorzystania z karencji, nie wymagamy wkładu własnego. Przykładowo przy założeniu wzięcia pożyczki przez podmiot ekonomii społecznej na kwotę 100 tys. zł na pięcioletni okres finansowania, koszt średniomiesięczny wynosi zaledwie ok. 16 zł” – zaznaczyła Kwiatkowska.

Marek Ulman, koordynator w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej ze Związku Banków Polskich poruszył temat finansowania kapitałowego, które znacząco różni się od finansowania dłużnego. Następuje bowiem dzielenie się uprawnieniami do własności firmy, czego przy pożyczce nie ma.

„Ważne jest, aby przyjmując inwestora kapitałowego nie oddawać zbyt dużej części firmy. Zaleca się, żeby nie przekraczała ona 25 proc. w pierwszej rundzie finansowania. Jeśli oddamy zbyt dużą część firmy, nastąpi tzw. rozwodnienie założycieli i może dochodzić do konfliktów i problemów w pozyskiwaniu kapitału w kolejnych rundach” – zaznaczył Ulman.

Przedstawiciel Związku Banków Polskich zaprezentował preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców z wykorzystaniem instrumentów finansowych programów ramowych Unii Europejskiej oraz instrumenty zwrotne oferowane przez działające w Polsce instytucje finansowe.

Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka ministra finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Finansów opowiedziała o inicjatywie, na którą składa się 90 szczegółowych celów zmierzających do poprawy dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw, przez obniżenie kosztu pozyskania kapitału w gospodarce krajowej.

Szwarc wspomniała o reorganizacji w zakresie notowania akcji MŚP na giełdzie, które ma skrócić czas pozyskania kapitału i obniżyć koszty, regulacji crowdfundingu, a także utworzeniu piaskownicy regulacyjnej przy Komisji Nadzoru Finansowego. Jako jeden z instrumentów finansowania przedsiębiorstw wymieniła zielone obligacje.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, jedyna taka instytucja w Polsce. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia – buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą – ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

Źródło informacji: PAP MediaRoom