piątek, 24 majaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Proces budowlany: Jak udokumentować budowę budynku biurowego?

Budowa to złożony proces, który dotyczy wielu różnych podmiotów.

Napięte terminy, odpowiedzialność ponoszona przez poszczególne strony czy osoby za proces wykonawczy, wymaga prowadzenia szczegółowej dokumentacji. Sposób dokumentowania procesu budowy ma ogromny wpływ na efektywność pracy zespołu i łatwość odwoływania się do zapisów zawartych w dokumentacji w przyszłości.

Jeśli przedmiotem budowy jest budynek biurowy, dokładne rejestrowanie kolejnych etapów prac i postępów jest jeszcze ważniejsze. W tym artykule omówiono kilka kluczowych punktów dotyczących dokumentacji budowlanej oraz to, o czym konkretnie należy pamiętać, dokumentując budowę budynku biurowego.

Jakie informacje powinny być zawarte w dzienniku budowy?

Najważniejszym elementem dokumentacji, także podwykonawczej w skomplikowanym procesie jakim niewątpliwie jest budowa nieruchomości biurowych, jest „dziennik budowy”. Jak mówią przedstawiciele krakowskiego dewelopera, firmy MIX GROUP; Dziennik budowy to najważniejszy dokument budowlany. Zakłada się go przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Zapisuje się w nim wszystko,począwszy od poszczególnych etapów robót, ich przebieg oraz wszelkie zdarzenia mające miejsce na placu budowy. Dokument ten jest ściśle powiązany z posiadaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Za uzyskanie jednego, jak i drugiego jest odpowiedzialny inwestor.

Dziennik budowy powinien być łatwy do odczytania i dostępny na placu budowy, a także powinien zachowywać integralność projektu. Zapisów w dzienniku budowy mogą dokonywać wyłącznie osoby do tego upoważnione, np: inwestor, projektant, kierownik budowy. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. Brak dziennika budowy karany jest grzywną.

Projekt budowlany

Szczegółowy zakres budowy, z planem, materiałami i urządzeniami które mają być wykorzystane w projekcie zawarte są w projekcie budowlanym. Do jego stworzenia potrzebne są szczegółowe informacje na temat zagospodarowania terenu, mapa geodezyjna, decyzja o warunkach zabudowy warunki wykonania przyłączeń do sieci energetycznej oraz przyłączeń wod-kan i gazowej. Projekt budowlany wykonuje odpowiednio wykwalifikowany projektant.

Protokoły odbiorów

Protokół odbioru to dokument potwierdzający zakończenie budowy. Jest to bardzo ważny dokument ze względu na zawartą w nim odpowiedzialność konkretnych podmiotów za np. niedotrzymanie terminów poszczególnych etapów prac lub zakończenia budowy, czy kary za nieprawidłowe wykonanie. Wymagane są na nim podpisy wszystkich osób odpowiedzialnych za budowę tj. kierownik budowy, projektant, inwestor, wykonawca.

Zakończenie

Kiedy proces budowy jest zakończony, dokumentacja powinna być należycie przechowywana, by w każdej chwili można było spojrzeć wstecz. Dokładnie prowadzona dokumentacja, pomaga to przeprowadzić remonty w przyszłości, uzyskać gwarancję oraz sprawdzić z jakich materiałów wykonano budynek oraz jakich urządzeń użyto. Ułatwi to także kontakt z wykonawcami i podwykonawcami biorącymi udział w budowie.