niedziela, 14 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Program Polskie Uzdrowiska wystartował

Dnia 18 lutego 2022 r. Paweł Szefernaker, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas konferencji prasowej w Kamieniu Pomorskim ogłosił uruchomienie programu wsparcia dla polskich uzdrowisk w ramach Polskiego Ładu. Środki nie są przeznaczone na bieżące wydatki, ale na wsparcie realizacji inwestycji uzdrowiskowych i turystycznych. O bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Rządowym wsparciem w ramach Programu Polskie Uzdrowiska zostanie objętych ponad 50 gmin, które ucierpiały wskutek pandemii. Na rozwój infrastruktury uzdrowiskowej w ramach programu przeznaczono 250 mln zł.

Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 spowodował w gminach uzdrowiskowych skumulowanie wszystkich negatywnych skutków jakie wystąpiły w gospodarce kraju i samorządach. Przez wprowadzane okresowo lockdowny, gminy uzdrowiskowe zostały prawie całkowicie pozbawione wielu dochodów, w tym także dochodów z opłaty uzdrowiskowej i dotacji uzdrowiskowej, które były przeznaczone na realizację kosztownych zadań uzdrowiskowych i inwestycyjnych określonych w art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Na skutek wstrzymania działalności sanatoriów, hoteli, pensjonatów, gastronomii, obiektów rekreacyjnych czy też transportu publicznego, także jednostki samorządowe utraciły znaczące wpływy z opłat za wodę i ścieki, odpady, opłaty czy bilety komunikacyjne co spowodowało znaczne pogorszenie kondycji spółek i jednostek gminnych.

W odpowiedzi na potrzeby gmin uzdrowiskowych, po wielomiesięcznych pracach i dzięki dobrej woli osób sprzyjających uzdrowiskom powstał program Polskie Uzdrowiska.

Dr Jan Golba, prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, burmistrz Muszyny wielokrotnie powtarzał, że: „gminy uzdrowiskowe potrzebują dziś nie tylko zrekompensowania utraconych dochodów, ale też wsparcia inwestycyjnego, bo bez tego staną się nie tylko niekonkurencyjne na rynku europejskim, ale też poprzez zubożenie dochodów, zwiększać się u nich będzie dystans rozwojowy w stosunku do pozostałych gmin w Polsce”.

Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki podkreślił, że „zainaugurowany dziś program będzie miał niebagatelny wpływ na przyszłość polskich uzdrowisk. Około 250 mln zł z Programu Polskie Uzdrowiska zostanie przeznaczonych na rozwój infrastruktury uzdrowiskowej – zarówno dla gmin uzdrowiskowych, jak i dla gmin, na terenie których znajdują się obszary ochrony uzdrowiskowej. Spodziewamy się, że dzięki inwestycjom finansowanym z Polskiego Ładu, wzrośnie liczba turystów odwiedzających miejscowości uzdrowiskowe. Mam nadzieję, że poprzez udzielone wsparcie uda się odbudować potencjał turystyczny polskich uzdrowisk, które zostały ciężko doświadczone w dobie pandemii”.

Wartość dofinansowania, o które można wnioskować w tej edycji wynosi maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy uzdrowiskowej/posiadającej status obszaru ochrony uzdrowiskowej to 2 proc.). Gminy mogą złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie: 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł i 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z 37 obszarów m. in.: budowa infrastruktury turystycznej, kulturalnej, budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego; odnawialne źródła energii; budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego, sieci ciepłowniczej, infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej; cyfryzacja usług publicznych i komunalnych; poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych; innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce; rewitalizacja obszarów miejskich i inne, związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Program Polskie Uzdrowiska został przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przy współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych RP i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Wnioski w programie można składać od dnia 18.02.2022 w terminie do 14 dni od daty uruchomienia naboru.

Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-czwarta-polskie-uzdrowiska

Źródło informacji: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP