sobota, 15 czerwcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Unia Europejska dofinansuje kształcenie zawodowe młodzieży na Mazowszu

Do 12 września można złożyć wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej działań z zakresu kształcenia zawodowego młodzieży na Mazowszu. Pula środków na ten cel to ponad 38 mln zł. Dotacje pochodzić będą z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Chodzi np. o staże, praktyki, dodatkowe zajęcia, kursy, czy doradztwo edukacyjno-zawodowe.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące szkoły (np. samorządy) lub inne podmioty posiadające minimum trzyletnie doświadczenie w kształceniu zawodowym w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę.

„Kształcenie zawodowe jest jednym z obszarów wsparcia z Unii Europejskiej. Wszystko po to, żeby przygotować młodzież do przyszłych wyzwań związanych z wejściem na rynek pracy. Tego rodzaju działania mają szansę na dofinansowanie w priorytecie VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, (Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów). Do 12 września trwają konkursy o dotacje, które ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych” – czytamy na stronie Programu.

Elżbieta Szymanik, zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych podkreśla, że „edukacja młodzieży to nasza przyszłość”.

„Dlatego fundusze europejskie od lat inwestujemy we wsparcie szkół w zapewnieniu programów kształcenia odpowiadających na potrzeby życia społeczno-gospodarczego. Zachęcam do korzystania z możliwości, jakie daje nowa perspektywa unijna, a zwłaszcza program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027” – powiedziała Szymanik, cytowana w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.

Dotacje można będzie przeznaczyć m.in. na

– rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (organizacja staży i praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych, kursów przygotowawczych do egzaminów maturalnych, czeladniczych i mistrzowskich, wsparcie uczniów i słuchaczy w przygotowaniu do uzyskania uprawnień zawodowych, tworzenie klas patronackich);

– kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności potrzebnych na rynku pracy, w tym na przykład w obszarach zawodów związanych z zieloną gospodarką i przemysłem 4.0 (poprzez projekty edukacyjne, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, działania rozwijające uzdolnienia u uczniów, nowe programy nauczania, koła zainteresowań, czy warsztaty i laboratoria dla uczniów);

– prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów oraz przeszkolenie w tym zakresie nauczycieli, pedagogów i psychologów;

– wyposażenie szkolnych pracowni do zajęć praktycznych (jako element projektu).
 
Na dofinansowanie mają szansę tylko projekty zgodne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Oddzielne konkursy prowadzone są dla obszaru stołecznego i regionalnego.

Na region warszawski stołeczny (numer konkursu: FEMA.07.02-IP.01-007/23) pula przewidzianych środków to: 28,9 mln zł
Maksymalne dofinansowanie obejmuje 50 proc. kosztów kwalifikowalnych

Na region mazowiecki regionalny (numer konkursu FEMA.07.02-IP.01-008/23) przewidziano 9,4 mln zł
Maksymalne dofinansowanie w tym przypadku to 85 proc. kosztów kwalifikowalnych

Wniosek o dofinasowanie można przesłać w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027 ma budżet wynoszący 9,5 mld zł. Z kolei w latach 2014-2020 dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego przekroczyło 8 mld zł. Było to wsparcie w realizacji ponad 5,6 tys. inwestycji samorządów, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP