poniedziałek, 22 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Wybierz swój PIT – komu służy PIT 37?

Od 15 lutego podatnicy mogą już przygotowywać i składać do organów podatkowych swoje zeznania podatkowe PIT. Jedną z pierwszych decyzji, która pojawia się przed podatnikiem, jest konieczność wskazania (wyboru) odpowiedniego wzoru formularza. Dlaczego ten wybór jest tak ważny? Komu służyć będzie PIT 37? Jakie podmioty skorzystają z zeznania na formularzu PIT 37?

Ważny wybór podatnika – zasady składania zeznań podatkowych

Podstawą zobowiązania do przygotowania i złożenia deklaracji podatkowej przez podatników jest art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawa o PIT”. Jest to przepis, który określa podstawowe zasad składania zeznań podatkowych.

Art.  45.  [Zasady składania zeznań podatkowych]

1.  Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Zgodnie z powyższym przepisem ustawodawca zdecydował, że zeznanie:

 • powinien złożyć podatnik (na marginesie można dodać, że możliwe są również zeznania składane przez pełnomocników, ale również w imieniu konkretnego podatnika);
 • należy złożyć je urzędom skarbowym;
 • obowiązuje ustalony wzór;
 • w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym (w tym miejscu warto zwrócić uwagę dodatkowo na zasady Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm. zwanej dalej „Ordynacja podatkowa”, zgodnie z którą: jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.)

Jedną więc z podstawowych zasad składania zeznania podatkowego, jest konieczność przygotowania go według ustalonego wzoru. Podatnik powinien więc liczyć się z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami, jeżeli wybierze błędny wzór formularza PIT.

Przeznaczenie formularza PIT 37

Zgodnie z pouczeniem znajdującym się na formularzu PIT 37 formularz ten został przeznaczony dla podatników, którzy w danym roku podatkowym (roku podatkowy, w którym zachodzi rozliczenie PIT) spełniali łącznie poniższe kryteria:

 • uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przychody powyższe podlegają  opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej;
 • przychody osiągane były wyłącznie za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów),
 • podatnicy, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • podatnicy, którzy nie prowadzili działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • podatnicy, którzy nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,
 • podatnicy, którzy nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych,
 • podatnicy, którzy nie odliczają tzw. minimalnego podatku dochodowego.

W sytuacji, jeżeli podatnicy chcą skorzystać z łącznego opodatkowania małżonków, oboje z małżonków muszą spełniać powyższe warunki. Jeżeli któryś z małżonków nie spełnia tych warunków, a zastosowanie mają  do nich przepisy art. 45ust. 1 ustawy o PIT, deklaracją właściwą będzie dla nich zeznanie na formularzu PIT 36.

Przykłady podmiotów, które korzystają z PIT 37

Po weryfikacji kryteriów i możliwości skorzystania z formularza PIT 37 warto wymienić najpopularniejsze rodzaje tytułów (pracy czy osiągania przychodów), które mogą kwalifikować podatników do skorzystania z deklaracji PIT 37. Należą do nich:

 • umowa o pracę i stosunki pokrewne i osiągane z nich wynagrodzenia oraz inne przychody,
 • emerytura,
 • renta krajowa, w tym renta strukturalna oraz renta socjalna,
 • świadczenia przedemerytalne,
 • zasiłki przedemerytalne,
 • należności dla członków w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (z tytułu członkostwa w nich),
 • należności dla członków innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną (z tytułu członkostwa w nich),
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendia,
 • umowy zlecenia,
 • kontrakty menadżerskie,
 • wynagrodzenie z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej,
 • wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków społecznych,
 • wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków w działalności sportowej,
 • przychodów osiąganych z praw autorskich,
 • przychodów osiąganych z innych praw majątkowych,
 • świadczenia z Funduszu Pracy,
 • świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę dla osób skazanych,
 • należności za pracę dla osób tymczasowo aresztowanych,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Źródła opracowania

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.);
 • Broszura informacyjna do zeznania PIT 376 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2021 roku;
 • Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT 37 wzór numer 28.