piątek, 1 marcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

WCAG 2.1 na poziomie AA – co oznacza dostępność stron i aplikacji w tym zakresie?

wcag-2-1-poziom-aa

Od tej pory wszystkie strony internetowe, które należące do podmiotów publicznych, będą musiały spełniać określone przepisami normy, tak aby mogły z nich korzystać również osoby niepełnosprawne. Już w roku 2018 z uwagi na szybki rozwój technologii, opracowano nowe wytyczne WCAG 2.1, które zostały uwzględnione przez prawo unijne. A co za tym idzie – wszystkie strony internetowe oraz aplikacje mobilne musiały spełniać standardy WCAG 2.1 na poziomie AA.

WCAG 2.1 poziom AA w praktyce

Już wytyczne dostępności stron internetowych w standardzie 2.0 rozpoznawały trzy poziomy, które musi spełniać strona, by można było określić ją jako spełniająca zawarte w dyrektywie wytyczne. Pierwszy poziom określany jako A (pojedyncze A) – określający serwisy oraz strony spełniające minimalne wymagania. Strony internetowe, aplikacje, które nie spełniają tej normy można określić jako niedostępne dla wielu użytkowników sieci, lub zawierające poważne bariery, które utrudniają dostęp do treści osobom dotkniętym niepełnosprawnością. Kolejny poziom jest określany jako WCAG 2.1 poziom AA (podwójne A). Jest to poziom określany jako optymalny dla stron internetowych, a także dla aplikacji mobilnych, aby były dostępne dla osób często cierpiących z powodu wykluczenia cyfrowego. Ostatnim kryterium jest poziom AAA (potrójne A), które jest nazywany poziomem komfortowym. Uzyskanie tego poziomu jest bardzo trudne i niewiele podmiotów dąży do spełnienia wszystkich jego wymogów.

wcag-21-poziom-aa

WCAG 2.1 poziom AA to standard, który obowiązkowo powinien być wdrożony na stronach podmiotów publicznych, takich jak np. szpitale.

Standard WCAG 2.1, który został wprowadzony w roku 2018, rozszerzył wymagania, które muszą spełniać strony na określonych poziomach. W praktyce oznacza to, że by strona internetowa lub aplikacja mobilna spełniała standard WCAG 2.1 poziom AA, musi spełniać teoretycznie 50 kryteriów określonych i zawartych w obowiązujących przepisach. Obecnie każdy podmiot publiczny, który tworzy strony internetowe lub aplikacje mobilną musi w taki sposób ją wykonać, by spełniała wymagania określone w standardzie WCAG 2.1 poziom AA. Musi być to zatem strona dostępna dla osób niepełnosprawnych. Tego nie da się wykonać poprzez zastosowanie odpowiedniej uniwersalnej wtyczki, która dostosuje stronę do określonych prawnie wymagań. Każda strona jest inna zarówno pod względem treści jak i formy. Dostosowanie jej do poziomu AA oznacza, że projekty stron muszą być starannie przemyślane, a efekt działania musi być poddany audytowi WCAG 2.1 – czyli ocenie wykonanej przez fachowca lub zespół fachowców. Specjaliści dokonają sprawdzenia, czy strona podmiotu publicznego, który ma obowiązek dostosowania jej do standardów WCAG 2.1 będzie dostępna dla osób niedowidzących, mających problemy poznawcze, a także dla osób tych osób, które korzystają ze strony lub aplikacji na urządzeniu mobilnym 

Cztery zasady które musi spełniać strona zgodna z WCAG 2.1 poziom AA

Problem ogólnodostępności stron internetowych oraz aplikacji mobilnych zajmuje specjalistów z zakresu IT już od kilkunastu lat. Pierwsze wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych WCAG 1.0. Były to rekomendacje opracowane przez specjalistów z największych firm komputerowych oraz szeroko rozumianej branży internetowej, które miały uporządkować wszystkie standardy funkcjonujące w sieci w taki sposób, by były dostępne dla jak największej liczby osób. Już w kilka lat później w 2008 roku opracowano kolejną wersję wytycznych, określoną jako WCAG 2.0, której zapisy szczególnie zajęły się dostępnością stron internetowych osobom dotkniętym czasową lub stałą niepełnosprawnością. Problem wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych był dostrzegany również przez instytucje międzynarodowe i tak w roku 2016 Parlament Europejski uchwalił Dyrektywę 2016/2102, która rekomendacje, zamieniła na obowiązujące prawo międzynarodowe. 

Jak wynika z powyższych zapisów wytyczne dostępności stron internetowych WCAG, skupiają się głównie wokół dostępności stron dla osób  niepełnosprawnych. Definiują sposoby w jakich osoby niepełnosprawne, posiadające niepełnosprawność z powodów ruchowych, poznawczych, wzrokowych, niepełnosprawność mowy i wiele innych, będą mogły skorzystać ze stron internetowych lub aplikacji na urządzeniach mobilnych. Standard WCAG 2.1 opiera się na czterech podstawowych zasadach, które musi spełniać każda strona podmiotu publicznego: 

– postrzegalności,

– funkcjonalności,

– zrozumiałości,

– solidności.

Podmiot publiczny, którego dotyczu Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, musi zrobić wszystko, by jego strona spełniała wymagania określane w standardzie WCAG 2.1 poziom AA. Każdy taki podmiot, każda strona podlega kontroli. Nie spełnianie wymagań jest podstawą do wszczęcia postępowania, które mogą się stwierdzone uchybienia karami finansowymi.